trots op zorg

trots op zorg

Yes, gelukt

Vandaag probeer ik mijn eigen BLOG te maken!!

Beppe

trots op zorgGeplaatst door Tiertsje Kuipers 2014-05-06 09:18:01
Vandaag 5 mei wint Bruno Rummler met zijn lied over zijn demente beppe (oma) Liet 2014 in Leeuwarden.
Super dat een jonge knaap van midden twintig zo'n lied schrijft en ook nog winnaar wordt!
Daar word ik nou blij van, dat ook jonge mensen aandacht voor deze vreselijke ziekte hebben.
De tekst is in het fries en op dit moment is het voor mij te laat om de tekst te vertalen.
Ik zal morgen proberen een goede vertaling te schrijven.

Hier de tekst van het winnende lied:


BEPPE
Eltse kear as ik by har kom
Dan dochtit sa sear
Ik freegje: ‘Witte jo wa’tik bin?’
Se seit: ‘Ik witit net mear.’
Ik kin it net begripe, ’tlibben duorret sa koart
Datit úteinlik mei ús allegear, sa einigje moat
Se freget: ‘Wolsto tee of kofje, in koekje derby?’
‘Of ha ’k dy dat alfrege. Of wie ’t net oan dy, wie
’t fantasy?’ De takomstis ûnwis


De moanne blyn
De sinne kâld
As ik har fyn
Se sjocht nei my
Se heart myn stim
Mar wit net mear
Wa atik bin
Se ken my goed
Mar netfoar lang
De tiid fan doe
Makket har bang

Eltse kear as ik by har kom
Dan prate wy altyd
Oer doe’t se noch in famke wie
Ik bin sa bliid dat se ’t noch wit
Mar dan ynienen, der is neat oan ’e hân
Oant se úteinlik oan my freget: ‘Wêr ken ik dy
fan?’
Oeren lang fertel ik har watik belibbe haw, se
seit: ‘O jong, watis dat prachtich’. Mar ik wit dat
’k der úteinlik neat oan haw. O, it begruttet my
sa!


De takomstis ûnwis
De moanne blyn
De sinne kâld
As ik har fyn
Se sjocht nei my
Se heart myn stim
Mar wit net mear
Wa atik bin
Se ken my goed
Mar netfoar lang
Want se seit
‘Wêr kin ik dy fan’ Tekst en muzyk Bruno Rummler  • Reacties(0)//www.ambassadeursijke.nl/#post777